سنجش شناختی-مهرتن

logo
مقیاس رویدادهای مثبت (نشاط‌آور) برای افراد میانسال (محدوده س...
Positive Event (uplift) Scale for Middle Aged Adults (PES)
این مقیاس اولین بار توسط میبری و همکاران (2006) طراحی شد و تاکنون در ایران ترجمه نشده و روایی و پایایی آن بررسی نگردیده است.
logo
رویدادهای خوشایند (PCPE)
The Persian Checklist of Pleasant Events (PCPE)
پرسشنامه‌ی PCPE به عنوان یک ابزار ارزیابی رویدادهای خوشایند، نشان داده است که از پایایی و روایی خوبی در بین ایرانیان برخوردار است.
logo
مقیاس پرخوری افراطی (BES)
Binge Eating Scale (BES)
مقیاس پرخوری، یک ابزار اندازه‌گیری پرکاربرد برای ارزیابی مشکلات پرخوری می‌باشد.
logo
پرسشنامه سنجش شدت ولع در این لحظه - ولع به غذا – حالت - (FC...
Food Craving Questionnaire- State (FCQ-S)
پرسشنامه‌ی FCQ-S شدت ولع را در لحظه‌ی کنونی می‌سنجد که همان ولع وابسته به حالت است. همچنین این مسئله را مورد ارزیابی قرار می‌دهد که ولعی که...
logo
مقیاس اعتیاد به غذای ییل (YFAS)
Yale Food Addiction Scale (YFAS)
YFAS مقیاسی برای شناسایی افرادی است که به احتمال زیاد علائم وابستگی به مصرف غذاهای شیرین و پرچرب، نشان می‌دهند.
logo
مقیاس ابعاد بیش‌خوری (ODS)
Overeating Dimensions Scale (ODS)-100
این پرسشنامه ابعاد بیش‌خوری را در مدل مهرتن و در د۰ گروه اصلی بررسی می‌کند.
logo
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان (CERQ)
Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ)
پرسشنامه‌ی CERQ (گارنفسکی و همکاران، 2001) مقیاسی برای ارزیابی راهبردهای شناختی تنظیم هیجان است. تنظیم هیجان به توانایی تشخیص و تمایز هیجانا...
logo
مقیاس نگرش به تغذیه کارنر و همکاران (EAT-26)
Eating Attitudes Test(EAT-26)
پرسشنامه نگرش به تغذیه کارنر و همکاران، یک ابزار خودسنجی برای بررسی نشانگان اختلال خـوردن درنمونـه‌هـاي بالینی می‌باشد (پورشریفی و همکاران،...
logo
غربالگر اختلال پرخوری افراطی-7 (BEDS-7)
BINGE EATING DISORDER SCREENER-7 ((BEDS-7)
این ابزار برای کمک به غربال سریع و ساده‌ی افرادی است که مشکوک به اختلال پرخوری افراطی (BED) هستند.
logo
مقیاس پنج عاملی رفتار تکانشی - نسخه بلند - (IBS)
UPPS-P Impulsive Behavior Scale (IBS)
تکانشگری سازه‌ی روان‌شناختی مهمی است که برای فهم بسیاری از رفتارهای مشکل‌زا، اهمیت فراوانی دارد (جاوید وهمکاران، 91). تکانشگری علاوه‌بر اینک...
logo
پرسشنامه رفتار خوردن داچ (DEBQ)
Deutch Eating Behavior Questionaire (DEBQ)
پرسشنامه رفتار خوردن Dutch توسط فن‌اشتراین و همکارانش (۱۹۸۶) تالیف و اعتباریابی گردید.
logo
پرسشنامه خود کنترلی تانجی - فرم 36 سوالی (SCS)
Tanji’s Self-Control Questionnaire (SCS)
خود کنترلی به عنوان اِعمال «کنترل خود» به وسیله خود تعریف می‌شود (موراون و بامسیر ، 2000). کنترل خود با حوزه‌های گوناگونی مانند شناخت، هیجان...
logo
مقیاس پنج وجهی ذهن آگاهی (FFMQ)
Five Facets of Mindfulness Questionnaire (FFMQ)
این مقیاس توسط بایر و همکاران (200۶) طراحی شد و روایی و پایایی نسخه‌ی فارسی آن توسط پژوهشگران مختلف از جمله احمدوند و همکاران (1392)، دهقانی...
logo
پرسشنامه ولع به غذا - صفت - بازنگری‌شده (FCQ-T)
Food Craving Questionnaire-Trait (FCQ-T-r)
پرسشنامه ولع به غذا یا وسوسه غذا (FCQ) یکی از مهم‌ترین ابزارهای مورد استفاده در ارزیابی ابعاد شناختی، فیزیولوژیک، هیجانی و رفتاری تجربه ولع...
logo
پرسشنامه بررسی اختلال خوردن (EDEQ)
Eating Disorder examination questionnaire (EDEQ)
پرسشنامه آزمون اختلال خوردن (EDE-Q) یک پرسشنامه خود گزارشی 28 سوالی است که از مصاحبه نیمه ساختاریافته، آزمون اختلال خوردن (EDE) اقتباس شده ا...