سنجش شناختی-عملکردهای اجرایی کودکان

logo
مهارت‌های اجرایی کودکان – نسخه پیش‌دبستانی/مهد کودک
Executive Skills Questionnaire for Children— Preschool/Kindergarten Version
logo
مهارت‌های اجرایی کودکان – نسخه دبستان نوبت دوم (پایه‌های ۴ ت...
Executive Skills Questionnaire for Children – Upper Elementary Version (Grades 4-6)
logo
مهارت‌های اجرایی کودکان – نسخه دوره متوسطه اول (پایه‌های 7...
Executive Skills Questionnaire for Children – Middle School Version (Grades 7 - 9)
logo
مهارت‌های اجرایی کودکان – نسخه دبستان نوبت اول (پایه‌های ۱ ت...
Executive Skills Questionnaire for Children—Lower Elementary Version (Grades 1–3)
logo
مقیاس تشخیص احساس کودکان پیش دبستانی (پارس)
Preschoolers Affect Recognition Scale (PARS)
این پرســشنامه محصول یک پژوهش دانشــگاهی اســت و بــرای کودکان ۳ تا 6 ســاله طراحی شده است