سنجش شناختی-توجه و تمرکز

logo
مقیاس نقص در عملکرد اجرایی برکلی (نسخه کوتاه - BDEFS)
Barkley Deficits in Executive Functioning Scale (BDEFS) – Short Form – Self Report
این مقیاس اولین بار توسط راسل برکلی و همکاران در سال ۲۰۱۱ طراحی شد. روایی و پایایی آن توسط برایان شبل (Brian Sheble,2018) مورد بررسی و تایید...
logo
مقیاس توجه در زندگی روزمره (ELAS)
The everyday life attention scale (ELAS)
مقیاس توجه روزمره، یک ابزار خودگزارشی است که به منظور بررسی عملکرد توجه در ۹ موقعیت زندگی روزمره (شامل موقعیت¬های: کتاب خواندن، تماشای فیلم...
logo
مقیاس رتبه‌بندی ADHD بزرگسالان برکلی (BAARS)
Barkley Adult ADHD Rating Scale - BAARS-IV
این مقیاس یک ابزار ضروری برای ارزیابی علائم و حوزه‌های اختلال فعلی نقص توجه/بیش‌فعالی و همچنین امکانی برای یادآوری علائم دوران کودکی ارائه م...
logo
مقیاس خودگزارشی بیش‌فعالی و نقص توجه در بزرگسالان (ASRS)
Adult-ADHD-Self-Report-Scale-ASRS-V1.1
این مقیاس با همکاری سازمان بهداشت جهانی توسط آدلر، کسلر و اسپنسر (2003) و براساس ملاک‌های تشخیصی DSM-IV تهیه شده و توسط پژوهشگران مختلفی به...
logo
مقیاس کنترل توجه (ACS)
Attention Control Scale (ACS)
مقیاس کنترل توجه (ACS) یک مقیاس خود گزارشی است که روایی و پایایی آن توسط ایمانه عباسی و همکاران به زبان فارسی اجرا شده است.
logo
مقیاس آموزش فرآیند توجه ۲ (APT II)
Attention Process Training II (APT II)
این پرسشنامه مربوط به شکایات توجه گزارش شده توسط افراد بزرگسال مبتلا به اختلال نقص توجه – بیش‌فعالی در زندگی روزمره است. این مقیاس شامل 12 س...
logo
کیفیت زندگی اختلال کمبود توجه/بیش فعالی بزرگسالان (AAQoL)
Adult attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) quality-of-life (AAQoL)
این مقیاس، کیفیت زندگی را در افراد بزرگسال مبتلا به اختلال کمبود توجه-بیش‌فعالی، ارزیابی می‌کند. این مقیاس، بر اساس داده‌های کیفی در مورد تأ...