مسیرهای یادگیری

مسیرهای یادگیری باشگاه مغز

«باشگاه مغز» از جنس یک ارزش است. ارزشی که در آن آگاهی و ارتقای توانمندی‌‌های مغزی دارای اهمیت است. برای رسیدن به این اهداف، تربیت متخصصین و افراد خبره در این زمینه امری ضروری است. با توجه به اهداف و نیازهایی که در این خصوص وجود دارد، «مسیرهای یادگیری باشگاه مغز» طراحی شده‌اند تا همه‌ی افرادی که به نوعی با «تغییر» و فرایندهای مربوط به آن مرتبط هستند. بتوانند در مسیری علمی و با برخورداری از آموزش اساتید توانمند و برجسته این حوزه طی مسیر کنند.

در مسیرهای چهارگانه‌ای که تا به الان طراحی شده‌اند، تلاش شده در هر «مسیر یادگیری» با محوریت گروه مخاطبین خاص آن حوزه، نقشه راهی متناسب ارائه شود.