بهینه سازی در تحریک فراجمجمه‌ای مغز - اردیبهشت 1402

سخنرانی دکتر حامد اختیاری با موضوع «بهینه‌سازی در تحریک فراجمجمه‌ای مغز»

در این سخنرانی به موارد زیر به تفصیل پرداخته شده است:

  • توسعه روش‌های تحریک مغزی در حوزه‌های مختلف از جمله اعتیاد
  • بهینه سازی در سطوح فردی و گروهی
  • بهینه سازی در Context, Target, Dose, Timing
  • معرفی فرصت‌های یادگیری و فعالیت در این زمینه

این سخنرانی در جمع دانشجویان آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز انجام شده است- اردیبهشت 1402

دیگر ویدئوها: