فعالسازی توانمندی‌های مغزی دانش آموزان در مدارس

ماده‌ی اصلی تغییر انسان ها هستند.؛ چه آن زمان که می خواهیم دنیا را تغییر بدهیم و چه آن جایی که قصد بهبود درآمد شرکتی را داریم. مدارس از جمله جاهایی است که جوانه‌ی تغییرات از آن جا آغاز می گردد؛ برای همین آشنایی فعّالین این حوزه با مغز می‌تواند آینده‌ای روشن را نوید بخشد. این همایش با سخنرانی دکتر حامد اختیاری در دانشگاه تهران به این موضوع مهم پرداخته است.

 

 

 

 

 

 

 

دیگر ویدئوها: