کنترل و مدیریت رفتار

سمینار مغز و علوم شناختی اردیبهشت 98 در دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید؛ دکتر حامد اختیاری عضو هیات علمی مرکز مطالعات مغزی لوریت آمریکا یکی از سخنرانان این سمینار بود.

 

دیگر ویدئوها: