آشنایی با سید آرین شاهنگیان:

سیدآرین شاهنگیان فارغ التحصیل مهندسی رشته مکانیک دانشگاه تهران، دانشجوی ارشد توان‌بخشی شناختی پژوهشکده علوم شناختی می‌باشند. عمده فعالیت‌های سیدآرین شاهنگیان - فعالیت در حوزه استارتاپ و بازی های مربوط به حوزه شناختی به مدت سه سال - طراح بازی در مغزینه

سید آرین شاهنگیان درمانگر توانبخشی‌شناختی

مدرس آکادمی باشگاه مغز

دیگر دوره‌های سید آرین شاهنگیان