شبکه‌های باشگاه مغز

در ادامه فعالیت های باشگاه مغز، شبکه های باشگاه مغز با هدف ایجاد بستری جهت معرفی و تعامل مابین دانش آموختگان، درمانگران و همکاران باشگاه مغز با مخاطبین ایجاد شده است. این شبکه در فاز نخست سعی دارد تا ساختاری طبقه بندی شده از اطلاعات را به اشتراک بگذارد تا مخاطبین باشگاه مغز بتوانند در مسیر مناسب و معتبر با دانش آموختگان و همکاران باشگاه مغز در ارتباط باشند.