سنجش شناختی-تاب‌آوری

logo
مقیاس استفاده‌ی خود‌به‌خودی (خودآیند) از تصویرسازی مغزی (SUI...
Spontaneous Use of Imagery Scale (SUIS)
این مقیاس اولین بار توسط کاسلین و همکاران (1998) ارائه شد و رایسبرگ و همکاران (2003) روایی و پایایی آن را تأیید کردند. پایایی نسخه‌ی فارسی آ...
logo
مقیاس پنج وجهی ذهن آگاهی (FFMQ)
Five Facets of Mindfulness Questionnaire (FFMQ)
این مقیاس توسط بایر و همکاران (200۶) طراحی شد و روایی و پایایی نسخه‌ی فارسی آن توسط پژوهشگران مختلف از جمله احمدوند و همکاران (1392)، دهقانی...
logo
مقیاس درجه‌بندی رفتاری کارکردهای اجرائی-فرم بزرگسالان (BRIEF...
Behavior Rating Inventory of Executive Function-Adult Form (BRIEF-A)
این مقیاس اولین بار توسط راث و همکاران (2005) طراحی شد و پایایی و روایی نسخه‌ی فارسی آن توسط مانی و همکاران (2018) مورد بررسی و تأیید قرار گ...
logo
مقیاس ذهنیت دوئک (ذهنیت ایستا- بالنده) (DMS)
Dweck Mindset Scale (Fixed-Growth Mindset) (DMS)
این مقیاس اولین بار توسط دوئک (2000) و با 8 گویه درباره‌ی هوش ارائه شد. سپس در طی سال‌های مختلف، نسخه‌های مختلفی از این مقیاس، توسط دوئک و س...
logo
مقیاس خلق مثبت خلق منفی (PANAS)
Positive Affect and Negative Affect Schedule (PANAS)
این مقیاس اولین بار توسط واتسون و همکاران (1988) طراحی شد و پایایی و روایی نسخه‌ی فارسی آن توسط پژوهشگران مختلف از جمله بخشی‌پور و دژکام (13...
logo
مقیاس آگاهی از توجه در لحظه (بهشیاری لحظه‌ای توجه) (MAAS)
Mindful Attention Awareness Scale (MAAS)
این مقیاس اولین بار توسط براون و رایان (2003) طراحی شد و پایایی و روایی نسخه‌ی فارسی آن توسط برخی از پژوهشگران از جمله قربانی و همکاران (200...
logo
سنجش چند بعدی آگاهی‌های درون‌نگر (درون بدنی) (MAIA)
Multidimensional Assessment of Interoceptive Awareness (MAIA)
این مقیاس اولین بار توسط مهلینگ و همکاران (2012) طراحی شد. ترجمه‌ی فارسی مورد تأیید طراحی کنندگان و همچنین پایایی و روایی نسخه‌ی فارسی آن تو...
logo
مقیاس تنظيم هيجان (راهبردهای تنظيم هيجان) (ERQ)
Emotion Regulation Questionnaire (ERQ)
این پرسشنامه توسط گِراس و جان (2003) طراحی شد و پایایی و روایی نسخه‌ی فارسی آن توسط پژوهشگران مختلف از جمله حسینی و خیر (1389)، بیگدلی و همک...
logo
مقیاس ترجیح اعمال مقابله‌ای – فرم کوتاه شده (Brief-COPE)
Cope Operations Preference Enquiry (Brief-COPE)
این مقیاس، شکل کوتاه شده‌ی‌ پرسشنامه‌ی COPE Inventory‌ (کاروِر و همکاران -1989) می باشد که توسط کارور و همکاران (1997) طراحی شد. روایی و پای...
logo
مقیاس استرس ادراک شده (PSS-14)
Perceived Stress Scale (PSS-14)
این مقیاس در ابتدا توسط کوهن و همکاران طراحی شد و روایی و پایایی آن در ایران توسط پژوهشگران متعددی از جمله معروفی زاده و همکاران (2013) مورد...
logo
مقیاس کوتاه از شاخص خطر- تاب‌آوری جهت غربالگری (Mini-BRISC)
Mini version of Brief Risk-Resilience Index for Screening (Mini-BRISC)
مقیاس BRISC، توسط گوردون و همکاران (2008) و ویلیامز و همکاران (2008) طراحی شد. سپس عملکرد هر دو نسخه‌ی کامل و کوتاه که تحت وب ارائه شد، توسط...
logo
مقیاس خودارزیابی اختلال نقص توجه-بیش‌فعالی بزرگسالان (بالای...
Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS)
این مقیاس با همکاری سازمان بهداشت جهانی توسط آدلر، کسلر و اسپنسر (2003) و براساس ملاک‌های تشخیصی DSM-IV تهیه شده و توسط پژوهشگران مختلفی به...
logo
مقیاس اهداف دلسوزانه و خود - اِنگاره در دوستی (FCSGS)
Friendship Compassionate and Self-Image Goals Scale (FCSGS)
این مقیاس اولین بار توسط کراکر و کانولو (2008) طراحی شد و تاکنون به فارسی ترجمه نشده است. لذا پایایی و روایی نسخه‌ی فارسی هنوز مورد بررسی قر...
logo
مقیاس رویدادهای مثبت (نشاط‌آور) برای افراد میانسال (محدوده س...
Positive Event (uplift) Scale for Middle Aged Adults (PES)
این مقیاس اولین بار توسط میبری و همکاران (2006) طراحی شد و تاکنون در ایران ترجمه نشده و روایی و پایایی آن بررسی نگردیده است.
logo
مقیاس انتخاب - بهینه سازی - جبران‌ (SOCQ)
Selection-Optimization-Compensation Questionnaire (SOCQ)
این مقیاس اولین بار توسط بَلتس و همکاران (1999) طراحی شد و پایایی و روایی نسخه‌ی فارسی آن تاکنون مورد بررسی و تأیید قرار نگرفته است.