پادکست‌ها

مجموعه پادکست‌های دروه‌های «باهوش اما پراکنده» و «مهرتن؛ مغز هوشمند راز تندرستی» از طریق اپلیکشن‌های زیر در دسترس است.
 
باهوش اما پراکنده

بخشی از محتوای دوره «باهوش اما پراکنده» در کست باکس

 🎧 Castbox 

مهرتن؛ مغز هوشمند راز تندرستی

برشی کوتاه از پله  ۱۹ در کست باکس

 🎧 Castbox 

باهوش اما پراکنده

بخشی از محتوای دوره «باهوش اما پراکنده» در اسپاتیفای

 🎧 Spotify 

مهرتن؛ مغز هوشمند راز تندرستی

برشی کوتاه از پله  ۱۹ در اسپاتیفای

 🎧 Spotify 

باهوش اما پراکنده

بخشی از محتوای دوره «باهوش اما پراکنده» در دیزر

 🎧 Deezer 

مهرتن؛ مغز هوشمند راز تندرستی

برشی کوتاه از پله ۱۹ در دیزر

 🎧 Deezer 

باهوش اما پراکنده

بخشی از محتوای دوره «باهوش اما پراکنده» در اپل

 🎧 Apple 

مهرتن؛ مغز هوشمند راز تندرستی

برشی کوتاه از پله ۱۹ در اپل

 🎧 Apple 

باهوش اما پراکنده

بخشی از محتوای دوره «باهوش اما پراکنده» در ای کست

 🎧 Acast 

مهرتن؛ مغز هوشمند راز تندرستی

برشی کوتاه از پله ۱۹ در گوگل پادکست

 🎧 Google