چگونه دانشمندی شدنم آرزوست؟

چگونه دانشمندی شدنم آرزوست؟
«آداب دانشوری در حوزه علوم شناختی»
احتمالاً این مطلب که افراد برجسته علمی دارای چه خصوصیاتی بوده یا هستند، همیشه پرسشی جذاب برای عموم مردم و به خصوص علاقمندان به یادگیری، دانشجویان و دانش‌پژوهان بوده است. اما مواردی که در طی این مسیر دارای اهمیت هستند و چگونگی پرداختن به این موارد مهم، معمولاً در سایه‌ای از ابهام قرار دارد. به نظر می‌رسد آن چه که برای پیمودن این مسیر مورد نظر است، تابشی از جنس نور آگاهی است.
در همین خصوص در ارائه‌ای با سخنرانی دکتر حامد اختیاری با عنوان« چگونه دانشمندی شدنم آرزوست» که در ادامه سلسله گفتارهایی با عنوان «لذت دانستن» است، سعی گردیده است که با تدوین اصولی ده‌گانه به مرور مهم‌ترین مؤلفه‌های این حوزه پرداخته شود. هر یک از موارد مطرح‌شده سپس با توضیح و بیانی از تجارب زیسته سخنران همراه می‌گردد که باعث جذابیت مضاعف این ارائه گردیده است.

 

دیگر ویدئوها: