شماره تماس: 02128421836

مداخلات مبتنی بر نشانه در درمان اعتیاد

در طی ارائه‌ای در دانشگاه مینه‌سوتا، دکتر حامد اختیاری به بیان حوزه پژوهشی خود در طی ده سال پیش‌رو پرداخت. در این ارائه سعی گردیده است تا به بیان ملزومات طراحی یک مداخله شناختی پرداخته شود. مراحلی مانند چگونگی سنجش کارکرد شناختی مورد نظر، طراحی مداخله‌ای کارآمد و نحوه ارزیابی اثربخشی آن.

دیگر ویدئوها: