آشنایی با مهدی تهرانی دوست:

دکتر مهدی تهرانی دوست پژوهش های بسیار ارزشمندی در حیطه کارکردهای اجرایی و اختلال بیش‌فعالی و کم‌توجهی انجام دادند. عمده فعالیت‌های دکتر مهدی تهرانی دوست - رشته پزشکی عمومی از دانشگاه تهران (M.D) – 1366 - دریافت مدرکی تخصص در رشته روانپزشکی – 1370 - کارشناسی ارشد در رشته فلسفه از دانشگاه آزاد تهران – 1373 - فوق تخصص در رشته روانپزشکی کودکان و نوجوانان از دانشگاه انستیتو روانپزشکی لندن - استادیار گروه روانپزشکی کودکان و نوجوانان دانشگاه علوم پزشکی تهران – از سال 1370 تاکنون - عضو هیأت علمی (استادیار) بخش روانپزشکی کودک و نوجوان در بیمارستان روزبه – از سال 1379 - استاد دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی - (1370-1376)

مهدی تهرانی دوست روانپزشک، عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

منتور آکادمی باشگاه مغز

دیگر دوره‌های مهدی تهرانی دوست